ลักษณะพิเศษ
Posted in ข่าว

-> แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ สพม.9 ในโอกาสขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ให้เกียรติเป็นประธานแสดงความยินดี ในโอกาสที่ศึกษานิเทศก์ สพม.9 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ดร.ชรินรัตน์ จิตตสุโภ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางช้าย จ.อ่างทอง
2. นายอดิศักดิ์ คงทัด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง จ.นครปฐม
3. นางสาวมารยาท คงเมือง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง จ.ลพบุรี
4. นางสาวอรสา หนูมงกุฏ ขึ้นบัญชี กศจ.สุพรรณบุรี รอเรียกรอบ2

ลักษณะพิเศษ
Posted in ข่าว

ศึกษานิเทศก์ใหม่แนะนำตัวกับสหวิทยาเขต

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศน.อรไท  แสงลุน  และ ศน.อรสา  หนูมงกุฏ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
#เช้า–>พบประธานสหวิทยาเขตนเรศวร พูดคุยแนะนำตัวพร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สภาพปัญหาของสหวิทยาเขตและโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
#บ่าย–>พบผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี พูดคุยแนะนำตัวพร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สภาพปัญหาของโรงเรียน

23พค61

Posted in ข่าว

-> 18 ม.ค.2563 : โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (ระยะเวลา 1 วัน) วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพเพิ่มเติมดูได้จากเพซบุ๊คกลุ่มนิเทศฯ สพม.9) https://www.facebook.com/260090121598194/posts/473252193615318/?sfnsn=mo

Posted in ข่าว

-> 14 ม.ค.2563 ประชุมถอดบทเรียนผลการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ โรงเรียนในสังกัด สพม.9

ประชุมถอดบทเรียนผลการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ โรงเรียนในสังกัด สพม.9 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีโรงเรียนที่รับการประเมินฯ รุ่นแรก จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
  2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
  3. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  4. โรงเรียนอู่ทอง
  5. โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ดูภาพ https://www.facebook.com/260090121598194/posts/470378077236063/?sfnsn=mo

Posted in ข่าว

-> 12 ม.ค. 63 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : MI , PLC , AL และ STEM Education ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา:การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างพหุปัญญา(MI) แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) คลอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)และSTEM Education 12 ม.ค. 63 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม

Posted in ข่าว

-> 11 ม.ค. 63 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : MI , PLC , AL และ STEM Education ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา:การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างพหุปัญญา(MI) แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) คลอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)และSTEM Education 11 ม.ค. 63 ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

Posted in ข่าว

-> การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (BootCamp) โรงเรียนในสังกัด สพม.9

24-25 ส.ค.2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (BootCamp) โรงเรียนในสังกัด สพม.9 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวีระ ทวีสุข เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

Posted in ข่าว

-> 25 เม.ย.2562 เวลา 07.00 น. บุคลากร สพม.9 ร่วมเข้าพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันนี้ 25 เม.ย.2562 เวลา 07.00 น. บุคลากร สพม.9 ร่วมเข้าพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณะดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรณบุรี

Posted in ข่าว

-> การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.9 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

Posted in ข่าว

-> การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.9

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.9 จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปรับภาระหน้าที่รับผิดชอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนตำแหน่งของศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 คน ซึ่งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานกลุ่มนิเทศฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Posted in ข่าว

-> กลุ่มนิเทศฯ ต้อนรับคณะกรรมการ นำเสนอและรับฟังการประเมินฯ ผอ.สพม.9

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และ ชั้น 3 สพม.9 ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่